Zarządzenie Burmistrza nr 307 / 244 / 11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok