Zarządzenie Burmistrza nr 297 / 234 / 11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok