PN-45/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wraz z kosztorysem inwestorskim dla rewitalizacji kamienicy Jana Pawła II 6 w Mikołowie, wraz z oficyną i zagospodarowaniem podwórza (działka nr 846/41), celem publikacji.