Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu planowanego do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT Subregionu Centralnego, Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem studium będzie projekt adaptacji i rozbudowy budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie.
Numer ogłoszenia: 154171 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015