PN-24/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWiORB), wraz z kosztorysem inwestorskim, rewitalizacji kamienic Rynek 2 i Wojciecha 14 w
Mikołowie, łącznie z oficynami i zagospodarowaniem podwórza.