Opracowanie studium wykonalności dla projektu planowanego do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Numer ogłoszenia: 88805 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015