Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sal komputerowych placówkach oświatowych podległych Zarządowi Szkół i Przedszkoli Mikołowskich w Mikołowie.

Numer ogłoszenia: 239108 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013