Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer ogłoszenia: 187750 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013