Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 23346 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013