Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów na zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczno-taneczne na potrzeby projektu Nowy wymiar przedszkola -wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer ogłoszenia: 17842 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013