Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II
Numer ogłoszenia: 248851 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013