Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II
Numer ogłoszenia: 222841 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013