Świadczenie usług oligofrenopedagoga w Przedszkolu nr 2 w Mikołowie w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola-wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer ogłoszenia: 497144 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012