Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu na potrzeby projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer ogłoszenia: 450088 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012