Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu na potrzeby projektu Indywidualizacjanauczania w klasach I - III szkół podstawowych współfinansowanego z Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer ogłoszenia: 349486 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012