Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych
Rynek 20, I piętro, pokój nr 15
tel. (32) 324 85 72
e-mail:
uslugi.komunalne@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym
 2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych (do pobrania )
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych (do pobrania ).

Opłaty

Opłaty za wydanie zezwolenia:

 • na okres do 1 roku - 100,00 zł,
 • na okres do 2 lat - 150,00 zł,
 • na okres do 3 lat - 200,00 zł,
 • na okres do 4 lat - 250,00 zł,
 • na okres do 5 lat - 300,00 zł.

Wypis – 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku.

Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Mikołowski Bank Spółdzielczy nr 87 84360003 0000 0000 0071 0325.

Termin załatwienia

- ustawowy - 1 miesiąc

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.