Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów, pok. 1

Informacji udziela

Referat Usług Komunalnych
Rynek 20, I piętro, pokój nr 17
tel. (32) 32 48 569
e-mail:
usługi.komunalne@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku  7:30 do 15:30
piątek  od godz. od 7:30 do 14:00

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wniosek powinien zawierać:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Do wniosku dołącza się:

  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Opłaty

50,00 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
25,00 zł - w przypadku  zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej, gdy dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu)

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać
na rachunek bankowy nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325 lub w kasie Urzędu Miasta

Sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu lub odmowa w drodze decyzji.

Termin załatwienia sprawy

7 dni od dnia wpływu wniosku

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór zaświadczenia osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.