Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Karola Miarki 15 (Biały Domek),
I piętro, pokój nr 15, 43-190 Mikołów

tel.: (32) 324 84 53, 324 84 54
e-mail: 
ewidencjagosp@mikolow.eu

Klienci przyjmowani są w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 16.30
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.00
piątek od 7.30 do 13.30

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

 1. Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych mają obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia.           
 2. Zezwolenia wydawane są na okres do 5 lat.
 3. W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na  rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości proporcjonalnej do okresu jego ważności.
 4.  Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości  sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 5. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń, powyżej 18% zawartości alkoholu.
 6. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszania organowi zezwalającemu zmian stanu  faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (GASTRONOMIA) lub poza miejscem sprzedaży (DETAL);
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaż  napojów alkoholowych;
 3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 4. Decyzje właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu;
 5. W przypadku spółek cywilnych dodatkowo należy przedłożyć umowę spółki cywilnej (do wglądu).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców;
 • Uchwała nr XLIV/796/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mikołów miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych;
 • Uchwała nr XLVI/829/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/796/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mikołów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 • Uchwała nr XLIV/797/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mikołów;
 • Uchwała nr XLVI/825/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/797/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mikołów;
 • Uchwała nr XLIV/798/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia na terenie gminy Mikołów godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Właściwość miejscowa:

Urząd Gminy właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję - zezwolenie wydaje się do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sprawy administracyjne:

Po sprawdzeniu pod względem merytorycznym wniosku, sprawa przekazywana jest  do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem zaopiniowania.
Po wydaniu opinii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w drodze postanowienia, Burmistrz Miasta wydaje decyzję - zezwolenie bądź odmawia wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów  alkoholowych wnosi opłatę w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego   zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia);

2a. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

2b. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości podstawowych, wnoszą opłatę w wysokości określonej w punkcie 1.

3. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach  do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

4. W przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w stosownej wysokości, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu. W przypadku niezłożenia oświadczenia w wyznaczonym terminie lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

5. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

6. Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu mieszczącej się przy Rynku 16 bądź na rachunek Urzędu:  87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

7. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

8. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;

9. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosownego pełnomocnictwa wynosi 17 zł;
Z opłaty zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne upoważniające do odbioru dokumentów. 

Tryb odwoławczy:

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie opinii dot. wydania zezwolenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.

2. Od decyzji - zezwolenia przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od jej doręczenia.