Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul. Karola Miarki 15 (Biały Domek),
I piętro, pokój nr 15, 43-190 Mikołów

tel.: (32) 324 84 53, 324 84 54
e-mail: 
ewidencjagosp@mikolow.eu

Klienci przyjmowani są w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 16.30
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.00
piątek od 7.30 do 13.30

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 1. O zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni. 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 2. Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (do wglądu);
 3. W przypadku spółek cywilnych dodatkowo należy przedłożyć umowę spółki cywilnej (do wglądu).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców;
 • Uchwała nr XLIV/797/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mikołów;
 • Uchwała nr XLVI/825/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/797/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mikołów.

Właściwość miejscowa:

Urząd Gminy właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję - zezwolenie wydaje się do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sprawy administracyjne:

Po sprawdzeniu pod względem merytorycznym wniosku, Burmistrz Miasta wydaje decyzję - zezwolenie bądź odmawia wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 1. Opłata za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
 • 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
 • 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 1. Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu mieszczącej się przy Rynku 16 bądź na rachunek Urzędu: 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.
 2. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;
 4. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosownego pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
  Z opłaty zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne upoważniające do odbioru dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji - zezwolenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od jej doręczenia.