Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Karola Miarki 15 (Biały Domek),
I piętro, pokój nr 15, 43-190 Mikołów

tel.: (32) 324 84 53, 324 84 54
e-mail:
ewidencjagosp@mikolow.eu

Klienci przyjmowani są w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 16.30
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.00
piątek od 7.30 do 13.30

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 2. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do złożenia oświadczenia, nie złoży przedmiotowego oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej określonej w art. 111 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. 
 3. Zgodnie z art. 21 pkt 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 4. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów  alkoholowych.
 5. Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku  poprzednim przekroczyła:
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 1. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów  alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w punkcie 4 wnoszą opłatę w wysokości:
 • 525  zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 1. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości określonej w punkcie 5.
 2. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych  ratach w terminach  do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.
  W przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w stosownej wysokości, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
 3. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 4. Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miasta w Mikołowie, mieszczącej się przy Rynku 16 bądź na rachunek Urzędu:  87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Właściwość miejscowa:

Urząd Gminy właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Termin załatwienia sprawy:

Bezzwłocznie po złożeniu oświadczenia. 

Sprawy administracyjne:

 1. W przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w stosownej wysokości, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
 2. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub z powodu niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;
 4. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosownego pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Z opłaty zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne upoważniające do odbioru dokumentów.