RADA MIEJSKA

   MIKOŁOWA                                                                                                          Mikołów, dnia 23.09.2014 r.                                                                                                   

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na dzień 30 września 2014 r. na godz. 1700  XLV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XLIV/2014.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje
 8.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa i instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.
 • korekty zapisu pkt 1 w Uchwale Nr XLIV/1123/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok (druk nr 1);
 • zmian w budżecie na 2014 rok (druki nr 2 - 2e);
 • zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 3);
 • zmian w budżecie na 2014 rok (druki nr 4 - 4e);
 • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025 (druk nr 5 doręczony w dniu sesji);
 • uchylenia Uchwały Nr XLIII/862/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Mikołowie (druk nr 6);
 • programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok (druk nr 7);
 • wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Mikołów (druk nr 8);
 • zgody na nabycie w formie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy nieruchomości i wykonanych inwestycji drogowych (druk nr 9);
 • przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Wspólnej (druk nr 10);
 • ustanowienia służebności przesyłu (druk nr 11);
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druki od nr 12 - 12a). 

9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

 11. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

     TADEUSZ  SOCHA

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.