RADA MIEJSKA

   MIKOŁOWA                                                                                                          Mikołów, dnia 25.08.2014 r.

                                                                                                     

 

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na dzień 2 września 2014 r.  na godz. 1700  XLIV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

 

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z Sesji Nr XLII i XLIII/2014.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Temat wiodący: przyjecie sprawozdań z działalności instytucji kultury za 2013 rok.  

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 1);

- zmian w budżecie na 2014 rok (druk nr 2);

- zmiany załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 3);

- zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 3a - 3ł);

- przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025 (druk nr 4);

- środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobu ich przyznawania (druk nr 5);

- zawarcia Porozumienia w sprawie współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)” i rozwoju e-usług na terenie powiatu Mikołowskiego (druk nr 6);   

- zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg (druk nr 7);

- zaliczenia części publicznej drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi                    z użytkowania (druk nr 8);

- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników (druk nr 9);

- dzierżawy nieruchomości gruntowej (druk nr 10); 

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości (druki nr 11 - 11a);

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druki od nr 12 - 12b). 

- zasad udzielania bonifikaty (druk nr 13);

- utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie - Borowej                   Wsi (druk nr 14);

  9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

11. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

 

     TADEUSZ  SOCHA

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę                        do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.