Mikołów, dnia 30.06.2014 r.

RADA MIEJSKA   
MIKOŁOWA                                                                         

  Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza Mikołowa zwołuje na dzień 2 lipca 2014 roku na godz. 1700 XLIII Sesję - nadzwyczajną - Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku Urzędu Miasta, sala nr 11.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Mikołowie - Borowej Wsi.
5. Zamknięcie Sesji.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

  TADEUSZ SOCHA

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zaproszenie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.