RADA MIEJSKA

   MIKOŁOWA                                                                                                                    Mikołów, dnia 12.06.2014 r.

 

 

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na dzień 24 czerwca 2014 r. na godz. 1700  XLII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XLI/41/2014.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje.

7. Przedstawienie:

- sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok; 

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu                       z 2013 rok oraz opinii komisji stałych Rady.

7a. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Instytucji Kultury w Mikołowie za 2013 rok (druk nr I.1);

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa                       za 2013 rok (druk I.2).

8. Przedstawienie:

- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.

8a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2013 rok (druk nr II).

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 1);

- zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 2 - 7d);

- korekty załącznika przychodów i rozchodów w 2014 r. do Uchwały Nr XL/1037/2014 Rady Miejskiej Mikołowa                   z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok (druk nr 8);

- przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych (druk nr 9);

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (druk nr 9a);

- udzielenia dotacji celowej Powiatowi Mikołowskiemu (druk nr 9b);

- uchylenia uchwały Nr XXXIX/1004/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach (druk nr 10);

- przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025 (druk nr 11);

- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 12);

- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych                        o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Mikołów lub jednostkom jej podległym (druk nr 13);

- dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków (druki                               od nr 14 - 14d);

- planu sieci prowadzonych przez Gminę Mikołów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów (druk nr 15);

- sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (druk nr 16);

- opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (druk nr 17);

- zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 18);

- bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (druk nr 19);

- ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości położonej przy ul. Cieszyńskiej (druk nr 20);

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Marii Konopnickiej (druk nr 21).

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

12. Wolne głosy i wnioski.                                                                        

                                                  PRZEWODNICZĄCY

                                                 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

                                                    TADEUSZ  SOCHA