Mikołów, dnia 19.05.2014 r. 

RADA MIEJSKA
    MIKOŁOWA                                                                                

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na dzień 27 maja 2014 r. na godz. 1700  XLI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XL/2014.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:

- Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013,
- Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Mikołów,
- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- korekty załącznika przychodów i rozchodów w 2014 r. do Uchwały Nr XL/1037/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok (druk nr 1);
- uchylenia Uchwał: Nr XL/1039/2014, Nr XL/1040/2014 i Nr XL/1041/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 8 kwietnia 2014 roku (druk nr 2);
- zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 3 - 3a);
- zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 4);
- zmian w budżecie na 2014 rok  i zmian w Uchwale Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 4a);
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014 (druk nr 5);
- zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 6);
- zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 7 - 7d);
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (druk nr 8);
- przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025 (druk nr 9);
- udzielenia dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii (druk nr10);
- zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków (druk nr 10a);
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości (druk nr 11 - 11b);
- zezwolenia na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości (druk nr 12);
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druki od nr 13 - 13c); 
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druki od nr 14 - 14c). 

  9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
               TADEUSZ  SOCHA