Mikołów, dnia 31.03.2014 r.

RADA MIEJSKA                                                                     

   MIKOŁOWA

                                                                                                  

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U.             z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na dzień 8 kwietnia 2014 r.           na godz. 1700  XL Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z Sesji XXXIX/2014.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Temat wiodący: informacja o działalności szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2014 rok (druk nr 1);

- zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 2);

- zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 3 - 3d);

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014 (druk nr 4);

- zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 5);

- zmiany treści § 1 Uchwały Nr XXXVIII/953/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (druk nr 6);

- przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025 (druk nr 7);

- wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie(druk nr 8);

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Na Wzgórzu (druk nr 9);

- przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (druki od nr 10 - 10a); 

- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk nr 11); 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druki od nr 12 - 12a). 

 

  9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, w tym przedstawienie raportów z wykonania Gminnych Programów: Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok.

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

11. Wolne głosy i wnioski.

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę                        do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.

                                                                                                        PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

 

     TADEUSZ  SOCHA