Mikołów, dnia 11.03.2014 r. 

RADA MIEJSKA                                                                       

   MIKOŁOWA                                                                                                    

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na dzień 18 marca 2014 r. na godz. 1700  XXXIX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Sesji XXXVIII/2014.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
 7. Temat wiodący: informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 1 - 1e);
 • uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/947/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach, uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/949/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie i uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/950/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem (druk nr 2);
 • zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 3);
 • zmiany załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 3a);
 • zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 4 - 4j);
 • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025 (druk nr 5);  
 • przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach (druk nr 6);
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (druk nr 7);
 • stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję (druk nr 8); 
 • cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie (druk nr 9);  
 • zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014 - 2017 (druk nr 10);
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2014 roku (druk nr 11);
 • uchylenia uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Mikołowie (druk nr 12);
 • zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Mikołowa (druki od nr 13 - 13a);    
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druki od nr 14 - 14d). 

  9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.

                                                PRZEWODNICZĄCY
      TADEUSZ  SOCHA