Przewodniczący: Michał Rupik
Radni: Stanisław Michalski
          Jadwiga Ochojska
          Danuta Ratka
          Stanisław Sobek
          Krzysztof Żur

Zadania Komisji nr 8 - Rewizyjnej:

  • kontrolowanie działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
  • opiniowanie wykonania budżetu gminy,
  • występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, przy czym wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.