Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące Podstrategii promocji powiatu mikołowskiego. Zaproszenie do udziału w badaniu.

Powiat mikołowski składa się z trzech miast: Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza oraz dwóch gmin: Ornontowic i Wyr.

Obecnie Starostwo Powiatowe w Mikołowie realizuje projekt Podstrategii promocji powiatu mikołowskiego. W ramach projektu opracowany zostanie dokument strategiczno-operacyjny, dzięki któremu zostanie wypracowana identyfikacja graficzna (logotypy, znaki graficzne) dla powiatu i miejscowości wchodzących w jego obszar terytorialny. Powstający dokument Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego) określa cele strategiczne i zadania strategii promocji, grupy docelowe i źródła przewag konkurencyjnych względem innych podmiotów. Przygotowanie dokumentu strategicznego ma na celu utworzenie spójnej, rozpoznawalnej marki Powiatu Mikołowskiego; określenie sposobów i narzędzi, które przyczynią się do profesjonalnego zarządzania wizerunkiem gmin i Powiatem Mikołowskim.

Przygotowanie planu promocji pomoże wyróżnić powiat na tle innych jednostek terytorialnych w Polsce i zagranicą.

Państwa opinie i sugestie są bardzo istotnym wkładem w prace nad Strategią. Dzięki temu realizacja celów wyznaczonych w dokumentach strategicznych oraz projektowanych znaków graficznych będzie lepiej odpowiadać potrzebom mieszkańców powiatu.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach! Ankieta będzie dostępna do dnia 27.10.2015 r.

Aby wypełnić ankietę należy kliknąć w poniższy link:

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/ankieta-dla-mieszkancow-powiatu-mikolowskiego

Zapraszamy!

Podstartegia promocji jest realizowana w ramach projektu pod nazwą "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST" w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny". Beneficjentami tego projektu są: Gminy Powiatu Mikołowskiego:  Łaziska Górne,  Mikołów, Orzesze,  Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Projekt jest dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu   terytorialnego,    dialog    społeczny   oraz   współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego