Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 280/253/15  z dnia 15.06.2015 roku w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Mikołowa w zakresie dotyczącym utworzenia nowych jednostek pomocniczych na terenie Mikołowa w postaci dzielnic obejmujących obszar zwyczajowo określany jako „Reta” i „ Wymyślanka”.
 
Zarządzenie jest dostępne na stronie internetowej: www.bip.mikolow.eu(konsultacje społeczne) 
Opinie oraz uwagi mieszkańców Mikołowa można nadsyłać do 15  września 2015 roku pocztą elektroniczną: um@mikolow.eu lub złożyć osobiście na biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
(z dopiskiem: „Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych „Reta” i „Wymyślanka”)
Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.
 
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.