Projekt
Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji.

Konsultacje

        Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr   474/447/2015 z dnia 21 września 2015 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały  sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji.

 Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej  www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne).


Opinie można przesłać drogą elektroniczną na adres um@mikolow.eu , złożyć osobiście w biurze podawczym (pok. nr 1) Urzędu Miasta Mikołów lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) do dnia  28.09.2015 r.

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.