Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

w sprawie:

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

  1. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

  2. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Urzedu Miasta Mikołów w zakładce "Konsultacje społeczne", gdzie został określony termin i miejsce zgłaszania pisemnych opinii przez rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z póżn. zm.)

  3. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia konsultacji społecznych określono Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 393/366/ 2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa, dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

  4. Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 14.08.2015 r. do dnia 21.08.2015 r.

  5. Wyniki konsultacji społecznych:

    w terminie przeznaczonym na konsultacje nie otrzymano żadnych opinii, wniosków

    i uwag od uprawnionych podmiotów na temat przedmiotu konsultacji.