Zarządzenie Burmistrza nr 393 /366/ 2015  w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa, dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych   lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele  rekreacyjno – wypoczynkowe