Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015 – 2025
– konsultacje społeczne

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XIV/247/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów, Burmistrz Mikołowa informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2015 – 2025”.

 Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2015 – 2025” jest dostępny w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Mikołów w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.bip.mikolow.eu/  w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, Wydział Rozwoju Miasta (p. 40) w godzinach pracy urzędu.

 Wszystkich zainteresowanych informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do projektu „Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015 – 2025”, w terminie od dnia 29.04.2015r do dnia 22.05.2015r na adres Urząd Miasta Mikołów, Wydział Rozwoju Miasta, Rynek 16, 43-190 Mikołów, z dopiskiem „Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2015 - 2025” lub na adres e-mail: bgr@mikolow.eu. W razie pytań prosimy o kontakt z p. Tomaszem Rogulą pod numerem telefonu (32) 32 48 463.