OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2016 ROKU

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

I.  Priorytety dotyczące zadań:

Organizacja Dnia Seniora 30 września 2016 r. w Mikołowie .

a.  Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

 • organizacja min. 5 godzinnego wydarzenia kulturalnego dla seniorów Gminy Mikołów, w ramach którego odbędzie się m.in.:

-  występy artystyczne dzieci, młodzieży i/lub organizacji pozarządowych;
-  prelekcja osoby (artysty, polityka, działacza społecznego, podróżnika, itp.) znanej w lokalnym środowisku seniorów;
-  prezentacje instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów;

 • organizacja słodkiego poczęstunku podczas wydarzenia w formie ciast i napojów (kawa, herbata, woda, napoje);
 • organizacja ciepłego posiłku podczas wydarzenia
 • organizacja akcji promującej wydarzenie docierającej do seniorów Gminy Mikołów

b.  Wymogi dotyczące realizacji zadania:

 • stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;
 • stała współpraca z Miejskim Domem Kultury w Mikołowie;
 • zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania;
 • uczestnikami zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Mikołów;
 • zadanie musi objąć swoim zasięgiem min. 100 osób.

II.  Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r., wynosi: 4 910,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych 00/100) zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 r. Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

III.   Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).
 2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział:

a)  zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.),

b)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d)  spółdzielnie socjalne;

e)  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Przedmiot działalności statutowej podmiotu składającego ofertę powinien być zgodny z zakresem zadań wskazanych w ogłoszeniu tj. posiadać zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W przypadku ofert wspólnych, każda z organizacji powinna spełniać powyższy wymóg.

 1. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów realizacji zadania.
 2. Wymagany jest wkład finansowy oferenta (na który składają się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Mikołów) i/lub wartość wkładu osobowego, który nie może być niższy niż 15 % całkowitego kosztu realizacji zadania. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego lub osobowego oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.
 3. W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innych źródeł, należy fakt ten wykazać dokumentem potwierdzającym wysokość zabezpieczonej kwoty dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy zadania (np. umowa, inny dokument potwierdzający wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wystawiony przez podmiot współuczestniczący w finansowaniu zadania lub oświadczenie oferenta o złożeniu wniosku do innego podmiotu celem zabezpieczenia wkładu własnego z innego źródła niż budżet Gminy Mikołów wraz z podaniem terminu rozpatrzenia złożonego wniosku). 
 4. W ramach dotacji możliwe jest sfinansowanie kosztów administracyjnych w wysokości do 20% udzielonej dotacji.
 5. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i musi być ujęta w ofercie. Wolontariat (porozumienie) to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy.
 6. Nie dopuszcza się pobierania opłat od uczestników zadania.
 7. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.
 8. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszystkie własnoręcznie złożone podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Urząd Miasta Mikołów. W przypadku braku podpisu lub niewłaściwie podpisanej oferty, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS.
 9. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.
 10. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
 • sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów, które podmiot poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
 • remonty pomieszczeń i obiektów budowlanych,
 • zakupy nieruchomości,
 • rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
 • działalność polityczną,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
 • nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,
 • koordynację zadania.
 1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi oraz podział praw i obowiązków każdej z organizacji.
 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana. Ponadto Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania. Wprowadzone zmiany nie mogą obniżyć wartości merytorycznej projektu i jego założonych efektów. W takim przypadku, zaktualizowany harmonogram i kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania do wielkości przyznanej dotacji należy przedłożyć w ciągu 4 dni roboczych, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) i w formie elektronicznej poprzez generator wniosków. Niedopełnienie tego obowiązku w w/w terminie traktowane będzie jako rezygnacja z dotacji.
 3. Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenia gminne, a uczestnikami muszą być mieszkańcy gminy.
 4. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Mikołów a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem;
 1. Dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym.

IV.    Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 8.08.2016 r. do godziny 17:00; w formie:
  1. elektronicznej poprzez generator wniosków (zamieszczony na stronie internetowej http://engo.org.pl/#slaskie, oraz na stronie www.ngo.mikolow.eu w zakładce: generator ofert i sprawozdań). Oferta sporządzona w generatorze wniosków spełnia wymagania rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25). Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
  2.  lub w formie pisemnej złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
  3. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
  4. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25).
  5. Dokumenty podstawowe:

a)       Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczątkami, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

 • Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 • Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”
 • W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 • W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 • We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu, dodatkowo na ostatniej stronie oferty przy podpisach należy umieścić pieczęć podmiotu.

b)       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c)       Inne załączniki:

 • Umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną.
 • Dokument potwierdzający wysokość zabezpieczonej kwoty dofinansowania z innych źródeł. 
 1. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
 2. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
 3. Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
 4. Dopuszcza się uzupełnianie braków formalnych w ofercie do czterech dni od dnia wezwania do uzupełnienia tych braków. Wezwanie następuje poprzez informację w generatorze (jeśli oferta została przez niego złożona) oraz telefonicznie.

Pouczenie: Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

V.   Tryb, termin i kryteria wyboru oferty

 1. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Mikołowa;
 2. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 • formalne wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia
 • merytoryczne wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 1. Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do oceny merytorycznej;
 2. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie liczby punktów przyznanych przez Komisję w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia 
 3. Kwota dotacji nie może przekroczyć przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert;
 4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.
 5. Od decyzji Burmistrza Mikołowa, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 6. Wyniki dokonania wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, na stronie internetowej oraz w bip. O wyniku konkursu wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie.

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

VI.    Termin realizacji zadania

 1. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do 30 października 2016 r.
 2. Dotacja przyznana na rok 2016 zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa.
 4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25).
 5. Sprawozdanie  sporządzone w generatorze wniosków www.engo.org.pl/#slaskie spełnia wymagania rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25). Po wypełnieniu i wysłaniu sprawozdania w generatorze należy je wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa.

VII.  Warunki realizacji zadania

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa;
 2. Umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzory sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
 3. Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.),
 4. Zleceniobiorca winien wskazać osobę kontaktową wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie dostępna;
 5. Zleceniobiorca ma możliwość wniesienia wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy przy czym:
 • zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu spisanym z wolontariuszem w oparciu o zasady ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do porozumienia należy dołączyć kartę czasu pracy wolontariusza,
 • wolontariusz winien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,
 • jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką samą jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu,
 • jeżeli wolontariusz ma wykonywać pracę wymagającą odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe,
 • w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 12 zł za jedną godzinę pracy; z zastrzeżeniem, że przepisy powszechne nie wskażą wyższej kwoty;
 1. Gmina posiada uprawnienia kontrolne względem realizatora zadania;
 2. Kontroli podlegają stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy.

VIII.    Sposób rozliczenia zadania

 1. Na zleceniobiorcy spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;
 2. Rozliczenie zadania publicznego następuje na podstawie dokumentów księgowych, których data wystawienia i zapłaty mieści się w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, wskazanego w umowie;
 3. Zleceniobiorca, który otrzyma dotację z budżetu gminy Mikołów jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

IX.  Warunkiem zawarcia umowy będą

 1. Wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;
 2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności – korekta harmonogramu;
 3. Złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru, ewidencji ze stanem faktycznym w dniu podpisania Umowy;
 4. Podanie numerów dowodów osobistych osób uprawnionych do podpisania Umowy;

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadań publicznych w obszarze integracji osób starszych w 2016 r.: udzielono dotacji w kwocie: 5090,00

Lp.

Obszar

Przyznana kwota

1

Integracja osób starszych

5090,00 zł

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadań publicznych w 2015 r.: udzielono dotacji w kwocie: 
528 020,00 zł

Lp.

Obszar

Przyznana kwota

1

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

64 310,00 zł

2

Ochrona i promocja zdrowia

30 490,00 zł

3

Ratownictwo i ochrona ludności

38 000,00 zł

4

Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej

118 600,00 zł

5

Przeciwdziałanie patologiom społecznym

260 000,00 zł

6

Dotacje udzielone na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

16 620,00 zł

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadań publicznych w 2014 r.: udzielono dotacji w kwocie:
442 490,00 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota

1

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

81 689,00

2

Ochrona i promocja zdrowia

21 040,00

3

Ratownictwo i ochrona ludności

31 496,00

4

Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej

29 315,00

5

Przeciwdziałanie patologiom społecznym

252 490,00

6

Dotacje udzielone na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

26 460,00