OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2016 ROKU 

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego – I edycja.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich powierzenie w formie dotacji. 

 I.  Priorytety dotyczące zadań:

ZADANIE NR 1. Objazdowy Dom Kultury, obejmujący:

1)  Organizację cyklu działań edukacyjno-kulturalnych mających zagospodarować czas wolny mieszkańcom sołectwa Bujaków, zaproponować działania edukacyjno-kulturalne dla dzieci, rodziców, młodzieży. Zadania te mają mieć również na celu integrację środowiska lokalnego, podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze.

2)  Organizację happeningów zapowiadających projekt na terenie Mikołowa-Bujakowa w szkole, ośrodku zdrowia, przedszkolu, parafii, wśród organizacji pozarządowych.

3) Organizację artystycznego eventu – całodniowego pokazu warsztatów, działań artystycznych, w trakcie, którego uruchomione zostaną zapisy na poszczególne zajęcia. 

a.  Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

 • Kulturalny Maluch:
 • Działania dla dzieci do 5 roku życia wraz z rodzicami – min. 30 osób;
 • Organizacja min. 1 raz w tygodniu dwugodzinnych spotkań z zakresu szeroko pojętej sztuki: muzyki, filmu, teatru, tańca;
 • Zakończenie działania powinno mieć formę pokazu finałowego na scenie w Bujakowie; 
 • Realizacja cyklu zajęć artystycznych dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów 1 raz na 2 tygodnie min. 4 godzinny/1 warsztat;
 • Tematyka warsztatów: teatr, film, taniec, muzyka;
 • Uczestnikami warsztatów może być max. 20 osób/grupę;
 • Każdy warsztat powinien być zakończony pokazem finałowym; 
 • Organizacja warsztatów, spotkań skierowanych dla grup seniorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, wszystkich zainteresowanych osób mających na celu zintegrowanie społeczności, a także przygotowanie „Pakietu dla wnuczka” – wspomnień ze swojego dzieciństwa, historii miejscowości, obrzędu, itp.;
 • Spotkania powinny odbywać się min. 2 razy w miesiącu po min. 4 godziny każde;
 • Odbiorcami zadania musi być grupa min. 40 osób – mieszkańców Mikołowa-Bujakowa;
 • „Pakiet dla wnuczka” powinien być realizowany za pomocą różnych środków wyrazu artystycznego – krótkich scenek, spisanych opowiadań, filmu, wystawy zdjęć, albumu, anegdot dotyczących swojej małej ojczyzny, itp.; 
 • Organizacja cyklu spotkań gospodyń z młodzieżą i dziećmi oraz zaproszonymi gośćmi, podczas których realizowane będą warsztaty kulinarne mające na celu wymianę i przekazywanie tradycji śląskiej kuchni; 
 • Organizacja 3 imprez kulturalnych raz na kwartał, np.: kina plenerowego, pokazu spektaklu teatralnego, spotkań, koncertu, – aby przyzwyczaić mieszkańców do udziału w tzw. Kulturze wysokiej.
 • W organizowanych eventach udział powinno wziąć min. 800 osób.
 • Sztuka Ot-Warta:
 • Pakiet dla wnuczka:
 • GOTUJEMY! Czyli jak zrobić śląskie rolady:
 • Artystyczne eventy:

b.       Wymogi dotyczące realizacji zadania:

 • Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania
 • Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w formie plakatów, informacji w prasie lokalnej i mediach społecznościowych.
 • Pierwszeństwo uczestnictwa w zadaniu będą mieli mieszkańcy Mikołowa-Bujakowa.
 • Zadanie musi być realizowane na terenie Mikołowa-Bujakowa.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.

c.        Koszty pokrywane z dotacji:

 • Wynagrodzenie dla instruktora prowadzącego zajęcia;
 • Materiały niezbędne do prowadzenia zajęć;
 • Materiały potrzebne do wykonania wypieków, potraw;
 • Organizacja imprez artystycznych (koncerty, kino plenerowe, teatr objazdowy);
 • Koszty sprzątania, elektryczności, utrzymania obiektu związane z organizacją imprez artystycznych;

ZADANIE NR 2. Rodzinny Festyn Integracyjny.

a. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

 • Organizacja festynu rodzinnego celem integracji społeczności lokalnej Mikołowa-Bujakowa;
 • Festyn powinien się odbyć w maju 2016 r. na terenie Mikołowa-Bujakowa, dokładna lokalizacja zostanie ustalona ze Zleceniodawcą;
 • Podczas festynu należy zapewnić oprawę artystyczną i poczęstunek dla uczestników zadania;
 • W programie festynu należy uwzględnić prezentacje lokalnych organizacji pozarządowych;
 • W wydarzeniu powinno wziąć udział min. 300 mieszkańców Mikołowa-Bujakowa;

b.  Wymogi dotyczące realizacji zadania:

 • Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania;
 • Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi;

Koszty pokrywane z dotacji:

 • Oprawa muzyczna;
 • Najem/zakup namiotu festynowego;
 • Poczęstunek dla uczestników festynu;

II.   Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r., wynosi:

Zadanie nr 1: 31 300,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych 00/100)

Zadanie nr 2: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2016 r. Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).
 2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział:

a)  zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.),
b)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d)  spółdzielnie socjalne;
e)  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Przedmiot działalności statutowej podmiotu składającego ofertę powinien być zgodny z zakresem zadań wskazanych w ogłoszeniu tj. posiadać zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W przypadku ofert wspólnych, każda z organizacji powinna spełniać powyższy wymóg.

 1. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.
 2. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszystkie własnoręcznie złożone podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Urząd Miasta Mikołów. W przypadku braku podpisu lub niewłaściwie podpisanej oferty, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS.
 3. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.
 4. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
 • sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów, które podmiot poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
 • remonty pomieszczeń i obiektów budowlanych,
 • zakupy nieruchomości,
 • rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
 • działalność polityczną,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
 • nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,
 • koordynację zadania.
 1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi oraz podział praw i obowiązków każdej z organizacji.
 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana. Ponadto Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania. Wprowadzone zmiany nie mogą obniżyć wartości merytorycznej projektu i jego założonych efektów. W takim przypadku, zaktualizowany harmonogram i kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania do wielkości przyznanej dotacji należy przedłożyć w ciągu 4 dni roboczych, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) i w formie elektronicznej poprzez generator wniosków. Niedopełnienie tego obowiązku w w/w terminie traktowane będzie, jako rezygnacja z dotacji.
 3. Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenia gminne, a uczestnikami muszą być w pierwszej kolejności mieszkańcy sołectwa Bujaków.
 4. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Mikołów a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem;
 1. Dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym.

IV.  Termin i warunki składania ofert

1.   Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 11.04.2016 r. do godziny 17.00; w formie:

a.  elektronicznej poprzez generator wniosków (zamieszczony na stronie internetowej http://engo.org.pl/#slaskie, oraz na stronie www.ngo.mikolow.eu w zakładce: generator ofert i sprawozdań). Oferta sporządzona w generatorze wniosków spełnia wymagania rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25). Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Budżetu Obywatelskiego – I edycja”.

b. lub w formie pisemnej złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Budżetu Obywatelskiego – I edycja”.

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25).

4. Dokumenty podstawowe:

a)       Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczątkami, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

 • Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 • Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”
 • W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 • W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 • We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu, dodatkowo na ostatniej stronie oferty przy podpisach należy umieścić pieczęć podmiotu.

b)       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c)       Inne załączniki:

 • Umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną.
 1. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
 2. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem. 
 3. Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
 4. Dopuszcza się uzupełnianie braków formalnych w ofercie do czterech dni od dnia wezwania do uzupełnienia tych braków. Wezwanie następuje poprzez informację w generatorze oraz telefonicznie.

Pouczenie: Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

V.   Tryb, termin i kryteria wyboru oferty

 1. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Mikołowa;
 2.  Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 • formalne wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia
 • merytoryczne wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 1. Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do oceny merytorycznej;
 2. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie liczby punktów przyznanych przez Komisję w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia
 3. Kwota dotacji nie może przekroczyć przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert;
 4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.
 5. Od decyzji Burmistrza Mikołowa, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 6. Wyniki dokonania wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, na stronie internetowej oraz w bip. O wyniku konkursu wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie.

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

VI.   Termin realizacji zadania

 1. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do końca 2016 roku.
 2. Dotacja przyznana na rok 2016 zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa.
 4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25).
 5. Sprawozdanie  sporządzone w generatorze wniosków www.engo.org.pl/#slaskie spełnia wymagania rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25). Po wypełnieniu i wysłaniu sprawozdania w generatorze należy je wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa.

VII.  Warunki realizacji zadania

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa;
 2. Umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzory sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
 3. Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.),
 4. Zleceniobiorca winien wskazać osobę kontaktową wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie dostępna;
 5. Gmina posiada uprawnienia kontrolne względem realizatora zadania;
 6. Kontroli podlegają stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy.

VIII.  Sposób rozliczenia zadania

 1. Na zleceniobiorcy spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;
 2. Rozliczenie zadania publicznego następuje na podstawie dokumentów księgowych, których data wystawienia i zapłaty mieści się w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, wskazanego w umowie;
 3. Zleceniobiorca, który otrzyma dotację z budżetu gminy Mikołów jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

IX.   Warunkiem zawarcia umowy będą

 1. Wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;
 2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności – korekta harmonogramu;
 3. Złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru, ewidencji ze stanem faktycznym w dniu podpisania Umowy;
 4. Podanie numerów dowodów osobistych osób uprawnionych do podpisania Umowy;

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r. udzielono dotacji w kwocie: 68 810,00 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota

1

Stowarzyszenie "Nasz Bujaków"

12 000,00 zł

2

Centrum Społecznego Rozwoju

6 000,00 zł

3

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie

4 960,00 zł

4

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich

3 950,00 zł

5

Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej Mikołów

1 400,00 zł

6

Stowarzyszenie BIKSA

16 000,00 zł

7

Stowarzyszenie ART. IN MOTION

4 000,00 zł

8

Stowarzyszenie UŚMIECH

9 000,00 zł

9

Mikołowski Klub Studencki FRAKTAL

7 000,00 zł

10

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich

4 500,00 zł

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r. udzielono dotacji w kwocie: 81 689,00 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota

1

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie

6 600,00 zł

2

Stowarzyszenie "UŚMIECH"

8 180,00 zł

3

Stowarzyszenie "Anima Humana"

3 820,00 zł

4

Mikołowskie Towarzystwo Historyczne

8 689,00 zł

5

Stowarzyszenie "Nasz Bujaków"

12 000,00 zł

6

Mikołowski Klub Studencki Fraktal

35 000,00 zł

7

Centrum Społecznego Rozwoju

6 000,00 zł

8

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Mikołów

1 400,00 zł