Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2016 – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w roku 2016 w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów

I.           Priorytety dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej:

Zakres zadania: Świadczenie usługi schronienia na rzecz podopiecznych MOPS w Mikołowie  

Ilości miejsc do zapewnienia przez Oferenta na potrzeby bezdomnych gminy Mikołów:

Część I

mężczyźni– 15 - 20

Część II

kobiety – 1 - 3

Część III

mężczyźni chorzy i/lub niepełnosprawni– 4 - 7

Część IV

kobiety chore i/lub niepełnosprawne – 1- 3

Część V

ogrzewalnia – 3

Część VI

matki lub ojcowie z dziećmi - 1 - 3 osób dorosłych + dzieci/dziecko.

Część I

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia w placówce odległej o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych mężczyzn oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych (w wybranych przypadkach w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności).

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Schronisko lub noclegownia powinno gwarantować:

1)    całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,

2)    zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,

3)    pokoje z oknami, maksymalnie 10 osobowe, wyposażone w łóżka (dopuszczalne łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, stół z krzesłami,

4)    w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18 o C,

5)         zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,

6)         zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

Prowadzący schronisko lub noclegownię, świadczący opisane zadanie zobowiązany jest jednocześnie do:

1)         prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,

2)         zawierania oraz prowadzenia z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,

3)         prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,

4)         zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,

5)         zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

6)         zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,

7)         zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,

8)         zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,

9)         zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,

10)     odwszawiania osób bezdomnych,

11)     pomocy w utrzymaniu higieny osobistej dla osób, które takiej pomocy wymagają,     

12)     stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, w szczególności z pracownikiem socjalnym zajmującym się osobami bezdomnymi,

13)     prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,

14)     zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,

15)     zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki,

16)     udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie,

Część II

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia w placówce odległej o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych kobiet oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych (w wybranych przypadkach w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności).

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Schronisko lub noclegownia powinno gwarantować:

1)         całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,

2)         zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,

3)         pokoje z oknami, maksymalnie 10 osobowe, wyposażone w łóżka (dopuszczalne łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, stół z krzesłami,

4)         w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18 o C,

5)         zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,

6)         zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

Prowadzący schronisko lub noclegownię, świadczący opisane zadanie zobowiązany jest  jednocześnie do:

1)         prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,

2)         zawierania oraz prowadzenia z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,

3)         prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,

4)         zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,

5)         zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

6)         zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,

7)         zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,

8)         zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,

9)         zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,

10)     odwszawiania osób bezdomnych,

11)     pomocy w utrzymaniu higieny osobistej dla osób, które takiej wymagają,     

12)     stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, w szczególności z pracownikiem socjalnym zajmującym się osobami bezdomnymi,

13)     prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,

14)     zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,

15)     zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki,

16)     udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Część III

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usługi schronienia w placówce odległej o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych mężczyzn chorych i/lub niepełnosprawnych wymagających pomocy pielęgniarskiej z całodobową opieką sanitariusza oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych (w tym w wybranych przypadkach w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności).

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Schronisko lub noclegownia wymagających opieki powinno gwarantować:

1)         całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,

2)         zapewnienie stałej opieki sanitariusza,

3)         zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza,

4)         zapewnienie niezbędnych środków opatrunkowych,

5)         zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,

6)         pokoje z oknami, nie więcej niż 10 osobowe, wyposażone w łóżka, szafy ubraniowe, stół z krzesłami,

7)         w okresie grzewczym zapewnienie temperatury nie niższej niż  18 o C,

8)         zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,

9)         zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

Prowadzący schronisko lub noclegownię, świadczący opisane zadanie zobowiązany jest jednocześnie do:

1)         prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,

2)         zawierania oraz prowadzenia z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,

3)         zapewnienie stałej opieki sanitariusza,

4)         zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza,

5)         zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

6)         prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,

7)         zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,

8)         zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,

9)         zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,

10)     zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,

11)     zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,

12)     odwszawiania osób bezdomnych,

13)     pomocy w utrzymaniu higieny osobistej dla osób, które takiej wymagają,     

14)     stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w szczególności z pracownikiem zajmującym się osobami bezdomnymi,

15)     prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,

16)     zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,

17)     zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki,

18)     udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Część IV              

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia w placówce odległej o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych kobiet chorych i/lub niepełnosprawnych wymagających pomocy pielęgniarskiej z całodobową opieką sanitariusza oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych (w tym w wybranych przypadkach w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności).

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Schronisko lub noclegownia wymagających opieki powinno gwarantować:

1)         całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,

2)         zapewnienie stałej opieki sanitariusza,

3)         zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza,

4)         zapewnienie niezbędnych środków opatrunkowych,

5)         zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,

6)         pokoje z oknami, maksymalnie 10 osobowe, wyposażone w łóżka, szafy ubraniowe, stół z krzesłami,

7)         w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18 o C,

8)         zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,

9)         zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

Prowadzący schronisko lub noclegownię, świadczący opisane zadanie zobowiązany jest  jednocześnie do:

1)         prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,

2)         zawierania oraz prowadzenia z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,

3)         zapewnienie stałej opieki sanitariusza,

4)         zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza,

5)         zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

6)         prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,

7)         zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,

8)         zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,

9)         zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,

10)     zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,

11)     zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,

12)     odwszawiania osób bezdomnych,

13)     pomocy w utrzymaniu higieny osobistej dla osób, które takiej wymagają,     

14)     stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w szczególności z pracownikiem zajmującym się osobami bezdomnymi,

15)     prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,

16)     zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,

17)     zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki,

18)     udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Część V

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia w placówce odległej o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem (1 gorący posiłek) i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) również pod wpływem alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych, które nie zagrażają życiu, zdrowiu innych osób przebywających w placówce. Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Placówka niskoprogowa np. „ogrzewalnia” powinno gwarantować:

1)         miejsce gdzie osoba bezdomna może spędzić noc (pomieszczenie wyposażone w ławki lub krzesła),

2)         w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18 o C,

3)         możliwość podania osobie bezdomnej gorących płynów (np. herbaty) oraz jednego gorącego posiłku.

Prowadzący placówkę niskoprogową, świadczący opisany przedmiot zamówienia zobowiązany jest jednocześnie do:

1)         stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, w szczególności z pracownikiem socjalnym zajmującym się osobami bezdomnymi,

2)         prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,

3)         zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,

4)         zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie pogotowia ratunkowego w razie zaistnienia takiej potrzeby,

5)         udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Część VI

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia w miejscu oddalonym o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych matek z dziećmi lub ojców z dziećmi oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych (w tym w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności), umożliwienia kontynuacji nauki dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Placówka dla bezdomnych matek z dziećmi lub bezdomnych ojców z dziećmi powinno gwarantować:

1)         całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,

2)         zapewnienie opieki psychologicznej,

3)         zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,

4)         pokoje z oknami, maksymalnie 10 osobowe, wyposażone w łóżka, szafy ubraniowe, stół z krzesłami,

5)         w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18 o C,

6)         zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,

7)         zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

Prowadzący placówkę, świadczący opisane zadanie zobowiązany jest  jednocześnie do:

1)    prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,

2)    zawieranie oraz prowadzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,

3)    umożliwienia kontynuacji nauki dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,

4)    zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

5)    prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,

6)    zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,

7)    zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,

8)    zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,

9)    zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,

10) zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,

11) odwszawiania osób bezdomnych,    

12) stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w szczególności z pracownikiem zajmującym się osobami bezdomnymi,

13) prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,

14) zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,

15) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki,

16) udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Dodatkowe wymagania do zadania:

a)       ogłaszający konkurs żąda od podmiotu wyłonionego w konkursie w przypadku usytuowania schroniska lub noclegowni w odległości powyżej 50 km od siedziby MOPS Mikołów – zapewnienia transportu osobie bezdomnej własnym transportem wykonawcy na koszt wykonawcy;

b)       podmiot wyłoniony w konkursie będzie zatrudniał pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje tj. zapewni, co najmniej:

- osobę kierującą placówką,

- opiekuna,

- pracownika socjalnego,

- opiekę pielęgniarską, przewidzianymi do wykonywania usług schronienia mających doświadczenie w realizacji zadań wynikających z ogłoszenia o konkursie;

c)       podmiot wyłoniony w konkursie winien zapewnić w każdym miesiącu świadczonej usługi odpowiednią, zgodną z treścią opisu zadania ilość miejsc dla osób bezdomnych (w zależności od części zadania), przez cały okres trwania umowy;

d)       przyjmowanie osób bezdomnych do placówki będzie odbywać się całodobowo;

e)        podmiot wyłoniony w konkursie jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiednich warunków dotyczących stanu technicznego budynku, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa p.poż i sanitarno-higienicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu wykonawca zawierając umowę winien złożyć stosowne oświadczenia w wyżej wymienionym zakresie;

f)        osoby przewidziane do realizacji zadania winny podpisać zobowiązanie do zachowania tajemnic prawnie chronionych;

g)       wykonawca zapewni dla osób bezdomnych niezbędną odzież;

h)       wykonawca będzie przekazywać mieszkańcom placówki korespondencję kierowaną do nich przez MOPS Mikołów.

i)         mile widziane rekomendacje w zakresie realizacji usług, szczególnie udzielone przez powiatowe centra pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej w okresie 2 lat od dnia składania oferty – jako załącznik do oferty.

II.        Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r., wynosi 236 800,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych) zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2016 r. Burmistrz Miasta Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

III.      Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).
 2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział:

a)       zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118),

b)       osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c)       stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d)       spółdzielnie socjalne;

e)       spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 1. Przedmiot działalności statutowej podmiotu składającego ofertę powinien być zgodny z zakresem zadań wskazanych w ogłoszeniu tj. posiadać zadania z zakresu wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej. W przypadku ofert wspólnych, każda z organizacji powinna spełniać powyższy wymóg.
 2. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.
 3. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszystkie własnoręcznie złożone podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Urząd Miasta Mikołów. W przypadku braku podpisu lub niewłaściwie podpisanej oferty, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS.
 4. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.
 5. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
 • wydatki inwestycyjne,
 • działalność gospodarczą/polityczną/religijną,
 • koordynację zadania,.
 • zakupy gruntów i budynków,
 • opłaty skarbowe, odsetki od kredytów i pożyczek,
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności oferenta przekraczające potrzeby obsługi zadania, na które została udzielona dotacja,
 • zadania, które już zostały dofinansowane z budżetu Gminy Mikołów;
 1. Z rocznej kwoty dotacji na leki i środki farmaceutyczne dla bezdomnych kierowanych z gminy Mikołów może być przeznaczona kwota nie wyższa niż 4 600,00 zł;
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana. Ponadto Burmistrz Miasta Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb, w zakresie realizacja działań.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania, przedstawiając korektę opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
 4. Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenia gminne.
 5. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Mikołów a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem;
 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi oraz podział praw i obowiązków każdej z organizacji.
 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia. Wartość kosztów administracyjnych nie może być większa niż 20% kosztów całego zadania.
 1. Dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym.

 IV.      Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 2.02.2016 r. do godziny 15:30; w formie:
  1. a.       elektronicznej poprzez generator wniosków (zamieszczony na stronie internetowej http://engo.org.pl/#slaskie, oraz na stronie www.ngo.mikolow.eu w zakładce: generator ofert i sprawozdań). Oferta sporządzona w generatorze wniosków spełnia wymagania rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25). Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów w 2016 r.”;
  2. b.        lub w formie pisemnej złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów w 2016 r.”.
  3. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
  4. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25).
  5. Dokumenty podstawowe:

a)       Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczątkami, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

 • Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 • Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”
 • W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 • W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 • We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu, dodatkowo na ostatniej stronie oferty przy podpisach należy umieścić pieczęć podmiotu.

b)       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c)       wykaz usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert konkursowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które podmiot wykonał w zakresie objętym konkursem ofert zgodnie z załącznikiem nr 3 z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;

d)       Oferent jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów poświadczających prawo zajmowania lokalu, w którym realizowane będzie zadanie np.: akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu. W przypadku realizowania zadania w kilku miejscach, należy dołączyć dokumenty poświadczające prawo zajmowania wszystkich lokali.

e)       Inne załączniki:

 • Umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną.
 1. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
 2. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem. 
 3. Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
 4. Dopuszcza się uzupełnianie braków formalnych w ofercie do czterech dni od dnia wezwania do uzupełnienia tych braków. Wezwanie następuje poprzez informację w generatorze oraz telefonicznie.

 Pouczenie: Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

V.             Tryb, termin i kryteria wyboru oferty

 1. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Mikołowa;
 2. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 • formalne wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia
 • merytoryczne wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 1. Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do oceny merytorycznej;
 2. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie liczby punktów przyznanych przez Komisję w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia 
 3. Kwota dotacji nie może przekroczyć przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert;
 4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.
 5. Od decyzji Burmistrza Mikołowa, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 6. Wyniki dokonania wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, na stronie internetowej oraz w bip. O wyniku konkursu wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie.

 Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

VI.               Termin realizacji zadania

 1. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do końca 2016 roku. Wyklucza się możliwość refundacji kosztów poniesionych przed terminem realizacji zadania.
 2. Dotacja przyznana na rok 2016 zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa.
 4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25).
 5. Sprawozdanie  sporządzone w generatorze wniosków www.engo.org.pl/#slaskie spełnia wymagania rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25). Po wypełnieniu i wysłaniu sprawozdania w generatorze należy je wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa.

 VII.             Warunki realizacji zadania

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa;
 2. Umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzory sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
 3. Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.),Zleceniobiorca winien wskazać osobę kontaktową wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie dostępna;
 4. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa;
 5. Zadania będą realizowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej dla każdego podopiecznego indywidualnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie;
 6. W przypadku rezygnacji, śmierci osoby objętej usługami albo braku zasadności dalszego udzielania wsparcia, usługi świadczone będą dla odpowiednio umniejszonej liczby osób;
 7. Wykonawca winien wskazać osobę kontaktową wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie pełniła dyżur. Stały kontakt telefoniczny  będzie zapewniony zarówno dla pracowników MOPS Mikołów jak i pracowników straży miejskiej i policji w dni robocze i ustawowo wolne, również w nocy;
 8. Podmiot wyłoniony w konkursie obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia MOPS dokumentacji:

- list obecności, kartotek klientów skierowanych przez MOPS lub interwencyjnie kierowanych przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania,

- dokumentów współpracy klientów z innymi placówkami, policją i innymi instytucjami;

 1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania MOPS o niezgłoszeniu się, nieprzebywaniu klienta w placówce przez okres dłuższy niż kolejne 2 dni;
 2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub telefonicznego poinformowania o sytuacji wydalenia klienta z placówki z podaniem przyczyny, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zdarzenia;
  1. Gmina posiada uprawnienia kontrolne względem realizatora zadania;
  2. Kontroli podlegają stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy.

 VIII.          Sposób rozliczenia zadania

 1. Na zleceniobiorcy spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;
 2. Zleceniobiorca do każdego 5-go dnia miesiąca powinien dostarczyć do MOPS Mikołów rozliczenie za faktycznie wykonane w miesiącu poprzednim godziny usług schronienia;
 3. Na Zleceniobiorcy spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych a wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz za przygotowanie dokumentów tj. ewidencji mieszkańców placówki, list obecności klientów;
 4. W przypadku mniejszej ilości osób potrzebujących pomocy w postaci schronienia zastrzega się prawo niewykorzystania wszystkich miejsc noclegowych. Zapłata nastąpi za faktyczną liczbę osób bezdomnych korzystających ze wsparcia w placówce;
 5. Zleceniobiorca, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Mikołów jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania
 6. Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia  do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni miesięcznych informacji do MOPS Mikołów składających się z :
 • ewidencji mieszkańców placówki kierowanych przez MOPS Mikołów oraz inne podmioty w trybie interwencyjnym – załącznik nr 5
 • list obecności podpisanych przez osoby bezdomne – załącznik nr 6
 1. Rozliczenie zadania publicznego następuje na podstawie dokumentów księgowych, których data wystawienia i zapłaty mieści się w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, wskazanego w umowie;
 2. Kompensata należności nie będzie uznawana w rozliczeniu.

 IX.               Warunkiem zawarcia umowy będą

 Wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;

 1. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności – korekta harmonogramu;
 2. Złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru, ewidencji ze stanem faktycznym w dniu podpisania Umowy;
 3. Podanie numerów dowodów osobistych osób uprawnionych do podpisania Umowy;
 4. Oferent zobowiązany jest po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji w ciągu czterech dni, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:
 • zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiących załącznik do umowy;
 • potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.

 Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadania publicznego w dziedzinie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w 2015 r. udzielono dotacji w kwocie: 128 600,00 zł.

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota

1

Stowarzyszenie "UŚMIECH"

5 600,00 zł

2

Stowarzyszenie SILOE

8 000,00 zł

3

Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej Mikołów

9 000,00 zł

4

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

6 500,00 zł

5

Fundacja ARKA NOEGO

3 850,00 zł

6

Stowarzyszenie SILOE

1 650,00 zł

7

Centrum Społecznego Rozwoju + Mikołowskie Towarzystwo Charytatywne

30 000,00 zł

8

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickie

54 000,00 zł

9

Centrum Społecznego Rozwoju

10 000,00 zł

W 2014 roku na realizację zadań publicznych w dziedzinie „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej” przyznano dotacje w łącznej wysokości 29 315,00 zł.

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota

1.

Stowarzyszenie „UŚMIECH”

6 150,00 zł,

2.

Mikołowskie Towarzystwo Charytatywne

3 700,00 zł

3.

Stowarzyszenie SILOE

8 665,00 zł

4.

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejski Mikołów

10 800,00 zł