OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2016 ROKU

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

I. Priorytety dotyczące zadań:

ZADANIE NR 1:

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach programów, mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące i propagujące:

- trzeźwy i zdrowy styl życia,
- przeciwdziałanie narkomanii, 
- przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

a.  Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

 • Organizacja min. 10-dniowych kolonii dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Mikołów.
 • Podczas 1 turnusu kolonii powinno odbyć się min. 32 godziny różnych zajęć tematycznych oraz min. 1 wycieczka autokarowa poza teren ośrodka kolonijnego.
 • Każde dziecko codziennie powinno otrzymać 4 posiłki w tym ciepły obiad, nieograniczony dostęp do wody pitnej.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku turnusach.
 • W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób (kierownika półkolonii należy liczyć oddzielnie – nie wliczamy do liczby wychowawców).
 • Ubezpieczenie wszystkich uczestników  od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • Dziennik zajęć - prowadzony według załącznika do Rozporządzenia. Dziennik zajęć powinien być zgodny z programem półkolonii. Kontrola ma prawo sprawdzić dziennik zajęć.
 • Kartę kwalifikacyjną uczestnika – załącznik do Rozporządzenia.  Karta jest jednocześnie formą zgody rodziców na udział dziecka w półkoloniach. Organizator musi mieć karty uczestników ze sobą – kontrola ma prawo je sprawdzić.
 • Na swoich stronach Sanepid informuje, że organizator musi zapewnić apteczkę wyposażoną w środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją jej udzielania (dostępną o każdej porze), zabezpieczoną przed dostępem osób niepowołanych. Personel medyczny lub  kierownik powinien prowadzić zeszyt porad i zabiegów oraz zeszyt chorych przebywających w izolatce.
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.:

b.       Wymogi dotyczące realizacji zadania:

 • Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania, w tym:
  • O Kierownika wypoczynku - Kierownikami wypoczynków mogą być wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursy dla kierowników wypoczynku. Mogą być to: nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza, inne osoby, posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej. Obowiązek posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia nie dotyczy tylko osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
  • wychowawców i kierowników na obozach, koloniach (także, jeśli są wolontariuszami) obowiązuje przedstawienie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
  • Półkolonie należy zgłosić do Kuratorium Oświaty najpóźniej 21 dni przed ich rozpoczęciem. Kopię uzyskanego zaświadczenia należy dołączyć do sprawozdania z realizacji zadania.
  • O Organizator półkolonii powinien posiadać wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych) 

O Wychowawcy - Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być: nauczyciele; studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia; słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych,  po przeszkoleniu; osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia; instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika; przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego; trenerzy i instruktorzy sportowi.

ZADANIE NR 2:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w postaci zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programów, mających wyraźne  odniesienie profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące i propagujące:

- trzeźwy i zdrowy styl życia,
- przeciwdziałanie narkomanii, 
- przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 1. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • Organizacja cyklu zajęć sportowych z różnych dyscyplin dla dzieci i młodzieży zamieszkującej Gminę Mikołów.
 • Cykl powinien składać się z min. 10 zajęć min. 45 min. każde.
 • Organizacja zawodów sportowych z różnych dyscyplin dla dzieci i młodzieży zamieszkującej Gminę Mikołów.
 • W jednych zawodach powinno wziąć udział min. 100 osób – mieszkańców Gminy Mikołów.
 • Każde dziecko biorące udział zarówno w cyklu zajęć jak i w zawodach powinno mieć nieograniczony dostęp do wody pitnej.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.
 • Ubezpieczenie wszystkich uczestników  od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • Dziennik zajęć - powinien być zgodny z harmonogramem oferty. Kontrola ma prawo sprawdzić dziennik zajęć.
 • Zgody rodziców na udział dziecka w zajęciach/turnieju – wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, kontrola ma prawo je sprawdzić.
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości:

b.   Wymogi dotyczące realizacji zadania:

 • Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania.

ZADANIE NR 3:

Profilaktyka uniwersalna i selektywna - zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. W szczególności realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) i selektywnym (dla grup zwiększonego ryzyka) w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym;

Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód. W szczególności wdrażanie projektów profilaktyczno-interwencyjnych, skierowanych do osób eksperymentujących z różnymi środkami psychoaktywnymi i uzależnionych (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód); 

Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

 • Organizacja cyklu zajęć o tematyce profilaktyki dla mieszkańców Gminy Mikołów. Cykl powinien składać się z min. 10 zajęć min. 45 min. każde. W jednym cyklu powinno wziąć udział min. 20 mieszkańców Gminy Mikołów.
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Organizacja cyklu zajęć o tematyce profilaktyki dla mieszkańców Gminy Mikołów. Cykl powinien składać się z min. 10 zajęć min. 45 min. każde. W jednym cyklu powinno wziąć udział min. 20 dzieci i młodzieży zamieszkującej Gminę Mikołów.
 • Organizacja innych form realizujące założenia profilaktyki uniwersalnej i selektywnej.
 • Organizacja innych form realizujących założenia profilaktyki wskazującej i programu redukcji szkód.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości:
 • Dziennik zajęć - powinien być zgodny z harmonogramem oferty. Kontrola ma prawo sprawdzić dziennik zajęć.
 • Zgody rodziców na udział dziecka w zajęciach – wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, kontrola ma prawo je sprawdzić.

Wymogi dotyczące realizacji zadania:

 • Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania.

ZADANIE nr 4:

Edukacja publiczna - kampanie społeczne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. W szczególności prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu mieszkańców;

 1. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej poruszającej tematykę profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Odbiorcą kampanii powinno być min. 1000 mieszkańców Gminy Mikołów.
 • Organizacja innych form edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowego stylu życia
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości
 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania.

 ZADANIE NR 5:

Konferencje i warsztaty dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W szczególności organizowanie konferencji i warsztatów, zwiększających kompetencje osób pracujących w obszarze profilaktyki i terapii oraz prowadzenie szkoleń adresowanych do wybranych grup odbiorców, mających na celu minimalizowanie szkód społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych;

 1. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • Organizacja konferencji poruszającej tematykę profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Uczestnikami konferencji powinno być min. 50 mieszkańców Gminy Mikołów.
 • Organizacja warsztatów zwiększających kompetencje osób pracujących w obszarze profilaktyki i terapii. W ofercie należy podać temat warsztatów. Jeden warsztat powinien trwać min 4 godziny lekcyjne. Uczestnikami warsztatów muszą być mieszkańcy Gminy Mikołów. Po ukończonych warsztatach uczestnik musi otrzymać certyfikat/dyplom potwierdzający jego udział w formie szkoleniowej.
 • Organizacja szkoleń mających na celu minimalizowanie szkód społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych. W ofercie należy podać temat szkolenia. Jedno szkolenie powinno trwać min 8 godzin lekcyjnych. Uczestnikami szkolenia muszą być mieszkańcy Gminy Mikołów. Po ukończonym szkoleniu uczestnik musi otrzymać certyfikat/dyplom potwierdzający jego udział w formie szkoleniowej.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.
 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania.

ZADANIE NR 6: 

Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią. W szczególności wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny; 

 1. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • Organizacja spotkań społeczności uzależnionej, które powinny odbywać się min. 1 raz w tygodniu. Spotkania musi prowadzić psycholog. Uczestnicy spotkań powinni mieć dostęp do poradnictwa indywidualnego, pomocy psychospołecznej oraz rehabilitacji.
 • Organizacja spotkań integracyjnych osób uzależnionych, współuzależnionych oraz rodzin, podczas których będzie propagowany zdrowy styl życia. Na spotkaniach musi być obecny psycholog.
 • Uczestnikami zadania muszą być mieszkańcy Gminy Mikołów.
 • W ofercie należy opisać jakie działania są planowane i dla jakiej liczby osób.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.
 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania.

ZADANIE NR 7: 

 1. Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów profilaktycznych przeznaczonych dla wszystkich oraz korekcyjno-pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych;
 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin oraz dla osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy domowej;
 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie;
 4. Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.
 1. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • Udzielanie konsultacji, doradztwa i wsparcia oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej  osobom doznającym przemocy domowej i będących w kryzysowych sytuacjach związanych z przemocą – należy podać terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin, w których występuje problem przemocy domowej – należy podać terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotkniętej problemem przemocy w rodzinie – w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Prowadzenie grupy edukacyjno–wspierającej dla osób doznających przemocy domowej   i współuzależnionych - w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc   w rodzinie, w tym również grupowych zajęć edukacyjnych - w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Prowadzenie innych działań profilaktycznych.
 • Uczestnikami zadania muszą być mieszkańcy Gminy Mikołów.
 • W ofercie należy opisać jakie działania są planowane i dla jakiej liczby osób.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.
 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania.

II.  Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r., wynosi:

Zadanie nr 1:  90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Zadanie nr 2: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Zadanie nr 3:  20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Zadanie nr 4:  6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
Zadanie nr 5:  8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
Zadanie nr 6:  46 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100)
Zadanie nr 7:  86 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)

zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2016 r. Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

III.   Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).
 2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział:

a)  zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.),
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) spółdzielnie socjalne;
e)  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Przedmiot działalności statutowej podmiotu składającego ofertę powinien być zgodny z zakresem zadań wskazanych w ogłoszeniu tj. posiadać zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W przypadku ofert wspólnych, każda z organizacji powinna spełniać powyższy wymóg.

 1. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów realizacji zadania.
 2. Wymagany jest wkład finansowy oferenta (na który składają się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Mikołów) i/lub wartość wkładu osobowego, który nie może być niższy niż 15 % całkowitego kosztu realizacji zadania. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego lub osobowego oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.
 3. W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innych źródeł, należy fakt ten wykazać dokumentem potwierdzającym wysokość zabezpieczonej kwoty dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy zadania (np. umowa, inny dokument potwierdzający wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wystawiony przez podmiot współuczestniczący w finansowaniu zadania lub oświadczenie oferenta o złożeniu wniosku do innego podmiotu celem zabezpieczenia wkładu własnego z innego źródła niż budżet Gminy Mikołów wraz z podaniem terminu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz wyciąg z rachunku bankowego).
 4. W ramach dotacji możliwe jest sfinansowanie kosztów administracyjnych w wysokości do 20% udzielonej dotacji.
 5. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i musi być ujęta w ofercie. Wolontariat (porozumienie) to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy.
 6. Dopuszcza się pobieranie opłat od uczestników zadania, w ofercie należy dokładnie wskazać kwotę wpłacaną przez uczestnika.
 7. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.
 8. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszystkie własnoręcznie złożone podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Urząd Miasta Mikołów. W przypadku braku podpisu lub niewłaściwie podpisanej oferty, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS.
 9. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.
 10. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
 • sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów, które podmiot poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
 • remonty pomieszczeń i obiektów budowlanych,
 • zakupy nieruchomości,
 • rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
 • działalność polityczną,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
 • nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,
 • koordynację zadania.
 1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi oraz podział praw i obowiązków każdej z organizacji.
 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana. Ponadto Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania. Wprowadzone zmiany nie mogą obniżyć wartości merytorycznej projektu i jego założonych efektów. W takim przypadku, zaktualizowany harmonogram i kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania do wielkości przyznanej dotacji należy przedłożyć w ciągu 4 dni, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) i/lub w formie elektronicznej poprzez generator wniosków. Niedopełnienie tego obowiązku w w/w terminie traktowane będzie jako rezygnacja z dotacji.
 3. Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenia gminne, a uczestnikami muszą być mieszkańcy gminy.
 4. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Mikołów a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem;
 1. Dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym.

IV.      Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 2.02.2016 r. do godziny 15:30; w formie:
  1. elektronicznej poprzez generator wniosków (zamieszczony na stronie internetowej http://engo.org.pl/#slaskie, oraz na stronie www.ngo.mikolow.eu w zakładce: generator ofert i sprawozdań). Oferta sporządzona w generatorze wniosków spełnia wymagania rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25). Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
  2.  lub w formie pisemnej złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
  3. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
  4. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25).
  5. Dokumenty podstawowe:

a)       Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczątkami, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

 • Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 • Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”
 • W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 • W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 • We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu, dodatkowo na ostatniej stronie oferty przy podpisach należy umieścić pieczęć podmiotu.

b)       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c)       Inne załączniki:

 • Umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną.
 1. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
 2. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem. 
 3. Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
 4. Dopuszcza się uzupełnianie braków formalnych w ofercie do czterech dni od dnia wezwania do uzupełnienia tych braków. Wezwanie następuje poprzez informację w generatorze oraz telefonicznie.

Pouczenie: Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

V.   Tryb, termin i kryteria wyboru oferty

 1. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Mikołowa;
 2. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 • formalne wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia
 • merytoryczne wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 1. Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do oceny merytorycznej;
 2. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie liczby punktów przyznanych przez Komisję w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia 
 3. Kwota dotacji nie może przekroczyć przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert;
 4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.
 5. Od decyzji Burmistrza Mikołowa, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 6. Wyniki dokonania wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, na stronie internetowej oraz w bip. O wyniku konkursu wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie.

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

VI.  Termin realizacji zadania

 1. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do końca 2016 roku.
 2. Dotacja przyznana na rok 2016 zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa.
 4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25).
 5. Sprawozdanie  sporządzone w generatorze wniosków www.engo.org.pl/#slaskie spełnia wymagania rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25). Po wypełnieniu i wysłaniu sprawozdania w generatorze należy je wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa.

 VII.  Warunki realizacji zadania

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa;
 2. Umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzory sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
 3. Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.),
 4. Zleceniobiorca winien wskazać osobę kontaktową wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie dostępna;
 5. Zleceniobiorca ma możliwość wniesienia wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy przy czym:
 • zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu spisanym z wolontariuszem w oparciu o zasady ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do porozumienia należy dołączyć kartę czasu pracy wolontariusza,
 • wolontariusz winien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,
 • jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką samą jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu,
 • jeżeli wolontariusz ma wykonywać pracę wymagającą odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe,
 • w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 12 zł za jedną godzinę pracy; z zastrzeżeniem, że przepisy powszechne nie wskażą wyższej kwoty; 
 1. Gmina posiada uprawnienia kontrolne względem realizatora zadania;
 2. Kontroli podlegają stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy.

 VIII. Sposób rozliczenia zadania

 1. Na zleceniobiorcy spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;
 2. Rozliczenie zadania publicznego następuje na podstawie dokumentów księgowych, których data wystawienia i zapłaty mieści się w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, wskazanego w umowie;
 3. Zleceniobiorca, który otrzyma dotację z budżetu gminy Mikołów jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

IX.  Warunkiem zawarcia umowy będą

 1. Wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;
 2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności – korekta harmonogramu;
 3. Złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru, ewidencji ze stanem faktycznym w dniu podpisania Umowy;
 4. Podanie numerów dowodów osobistych osób uprawnionych do podpisania Umowy;

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r. udzielono dotacji w kwocie: 249 217,00 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota

1

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT"

5 282,00 zł

2

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT"

5 501,00 zł

3

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT"

5 695,00 zł

4

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT"

11 166,00 zł

5

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT"

44 619,00 zł

6

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT"

17 938,00 zł

7

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT"

3 799,00 zł

8

Stowarzyszenie "UŚMIECH"

40 000,00 zł

9

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej

15 000,00 zł

10

Parafia Rzymsko-Katolicka NMP Matki Zbawiciela

20 000,00 zł

11

Parafia Rzymsko-Katolicka NMP Matki Zbawiciela

5 000,00 zł

12

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA

26 000,00 zł

13

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA

60 000,00 zł

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 r. udzielono dotacji w kwocie: 253 750,00 zł

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota

1

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT”

46 990,00 zł

2

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT”

11 630,00 zł

3

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT”

6 205,00 zł

4

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT”

4 060,00 zł

5

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT”

5 960,00 zł

6

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT”

19 550,00 zł

7

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT”

6 600,00 zł

8

Stowarzyszenie „UŚMIECH”

45 950,00 zł

9

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”

54 960,00 zł

10

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”

23 050,00 zł

11

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej

21 100,00 zł

12

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej

7 650,00 zł