Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej”

 

 

§1

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Mikołowa przekaże dotację na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów: „Wzmocnienie pomocy społecznej
i działalności charytatywnej”.

§2

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań, których wykonanie będzie się odbywać od dnia zawarcia umowy do nieprzekraczalnego terminu 31.12.2015 r. Wyklucza się możliwość refundacji kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy. 

Oferty na realizację zadań w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w szczególności powinny dotyczyć:

  • łagodzenia skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym o charakterze uzupełniającym do zadań realizowanych przez instytucje pomocy społecznej,
  • organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym o charakterze uzupełniającym ofertę szkół oraz świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w Gminie,
  • organizowania i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mikołów w ramach akcji „Kolonie w mieście” (m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie wakacji, wycieczki krajoznawcze itp.),
  • propagowania wolontariatu i działań w zakresie pomocy społecznej wśród młodzieży, osób starszych  oraz osób nieaktywnych zawodowo,
  • integracji osób starszych, włączenie ich w życie społeczne oraz propagowanie integracji międzypokoleniowej,
  • wspierania działań na rzecz rodzin z dziećmi będących w trudnej sytuacji życiowej,
     w tym:

- poradnictwo, warsztaty, alternatywne formy spędzania wolnego czasu, działania skierowane do dorosłych członków rodzin mające pomóc zarządzać domowym budżetem, zaistnieć na rynku pracy

  • wspieranie dzieci z rodzin z problemami lub dysfunkcyjnych w wejściu w dorosłe życie, w tym:

- działania mające na celu budowanie poczucia własnej wartości wśród najmłodszych członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

  • przedsięwzięcia, których celem jest promocja wolontariatu oraz działalności charytatywnej

Działania powinny mieć charakter uzupełniający oferty jednostek organizacyjnych działających w obszarze pomocy społecznej.

 

§3

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze pomocy społecznej 
i działalności charytatywnej:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118);

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

c) spółdzielnie socjalne;

d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010, nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

§4

Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie gminne.

§5

Na realizację zadań Burmistrz Mikołowa zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości łącznej 30 000,00 zł.

§6

1.Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12. 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 25). Wzór oferty realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1.

 

§7

1. Termin złożenia oferty - do dnia 15.12.2014 r.  do godz. 1530 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie Rynek 16 (pokój 1)
w zapieczętowanych kopertach opisanych "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów - „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej  w  2015 roku”.

2. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wraz z wypełnionym formularzem oferty należy złożyć:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Środki pochodzące
z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania. Dotacja nie będzie przeznaczona na wydatki niezwiązane z realizacją zadania.

5. Formularz oferty można pobrać w pokoju 1 Urzędu Miasta Mikołów w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze strony internetowej www.bip.mikolow.eu lub www.fundusze.mikolow.eu

 

§8

1. Ocena ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Mikołowa.

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami,
w zakresie opisanym w ofercie.

4. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i złożone wraz z wymaganymi załącznikami.

 

5. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a) formalne wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia (Karta oceny formalnej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego)

oraz

b) merytoryczne wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia (Karta oceny merytorycznej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego)

6. Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do dalszej oceny merytorycznej.

7. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie średniej arytmetycznej punktów przyznawanych przez wszystkich członków Komisji w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

8. Decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

9. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie, zaś wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.mikolow.eu) oraz na stronie internetowej urzędu www.fundusze.mikolow.eu 

10. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

§9

1. Warunkiem zawarcia umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia jest:

a) wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;
b) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności harmonogramu;
c) złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym w dniu podpisania umowy.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z  2011, nr 6 poz. 25). Wzór sprawozdania z wykonania zadania - Załącznik nr 4.

 

§10

Na realizację zadań publicznych w 2014 roku, w dziedzinie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej udzielono dotacji w kwocie 29 315, 00 zł.

- Stowarzyszenie UŚMIECH- 6 150, 00 zł

- Mikołowskie Towarzystwo Charytatywne- 3 700, 00 zł

- Stowarzyszenie „SILOE”- 8 665, 00 zł

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Mikołów- 10 800, 00 zł

 

Na realizację zadań publicznych w 2013 roku, w dziedzinie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej udzielono dotacji w kwocie 23 280,00 zł

- Stowarzyszenie „UŚMIECH”- 5 300,00 zł.

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Mikołów - 10 800,00 zł.

- Stowarzyszenie „SILOE” - 7 180,00 zł.

§11

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,
b) zmiany terminu składania ofert.