Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Ochrona
i promocja zdrowia”

 

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w roku 2015: „Ochrona i promocja zdrowia”.

 

§1

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Mikołowa przekaże dotację na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów: „Ochrona i promocja zdrowia”.

 

§2

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań, których wykonanie będzie się odbywać od dnia zawarcia umowy do nieprzekraczalnego terminu 31.12.2015 r. Wyklucza się możliwość refundacji kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

Oferty na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności powinny dotyczyć:

 • poprawy dostępu osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży do programów profilaktycznych (w tym m.in.: poradnictwo, dyżury, organizacja Dni Promocji Zdrowia, bezpłatne badania profilaktyczne m.in. ciśnienia tętniczego, poziomu cukru, wydolności mięśnia sercowego, palpacyjnego piersi, komputerowego wzroku, zawartości toksyn w organizmie, wskaźnika BMI, zawartości tłuszczu
  w organizmie, pirometrycznego, EKG, słuchu, konsultacje z zakresu m.in. dietetyki, zdrowego stylu życia, przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym),
 • działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację kampanii społecznych, konferencji, warsztatów i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców Gminy (m.in. walki z otyłością, aktywnych form spędzania czasu wolnego, zajęć ruchowych, propagowania wiedzy wśród uczniów
  i uczennic mikołowskich szkół na temat unikania zagrożeń życia lub zdrowia),
 • organizacji szkoleń mających na celu podniesienie wiedzy wolontariuszy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
 • organizacji szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • aktywizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych mającej na celu poprawę jakości życia - integracja w środowisku jako przeciwdziałanie marginalizacji (kluby seniora, kółka zainteresowań),
 • propagowania akcji zarówno o charakterze lokalnym, jak i ogólnokrajowym informujących o zdrowym trybie życia, aktywnym spędzaniu czasu wolnego.

 

§4

Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie gminne.

 

§3

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118);

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010, nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

 

§5

Na realizację zadań Burmistrz Mikołowa zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości łączne 30 000,00 zł.

§6

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 25). Wzór oferty realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1.

a)      dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

b)      podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie Umowy pomiędzy Gminą Mikołów reprezentowaną przez Burmistrzem Miasta a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem;

c)      umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

d)     dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym

§7

1. Termin złożenia oferty - do dnia 15.12.2014 r. do godz. 1530 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie Rynek 16 (pokój 1) w zapieczętowanych kopertach opisanych "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów - „Ochrona i promocja zdrowia w 2015 roku”.

2. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wraz z wypełnionym formularzem oferty należy złożyć:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Środki pochodzące
z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania. Dotacja nie będzie przeznaczona na wydatki niezwiązane z realizacją zadania.

5. Formularz oferty można pobrać w pokoju 1 Urzędu Miasta Mikołów w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze strony internetowej www.bip.mikolow.eu lub www.fundusze.mikolow.eu.

 

 

§8

1. Ocena ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Mikołowa.

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami,  
w zakresie opisanym w ofercie.

4. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i złożone wraz z wymaganymi załącznikami.

5. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a) formalne wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia (Karta oceny formalnej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego)
oraz
b) merytoryczne wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia (Karta oceny merytorycznej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego)

6. Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do dalszej oceny merytorycznej.

7. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie średniej arytmetycznej punktów przyznawanych przez wszystkich członków Komisji w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

8. Decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

9. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie, zaś wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mikolow.eu oraz na stronie internetowej urzędu www.fundusze.mikolow.eu 

10. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

§9

1. Warunkiem zawarcia umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia jest:

a) wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;

b) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności harmonogramu;

c) złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym 
w dniu podpisania umowy.

 

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. z  2011, nr 6 poz. 25). Wzór sprawozdania z wykonania zadania -Załącznik nr 4.

 

§10

Na realizację zadań publicznych w 2014 roku w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji w kwocie 21 040,00 zł.

 • Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie- 1 370,00 zł
 • Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego w Mikołowie- 5 400,00 zł
 • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym- 1 700,00 zł
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie- 7 550,00 zł
 • Stowarzyszenie Pomocna Dłoń- Krystyn i Sympatyków- 3 900,00 zł
 • Stowarzyszenie „UŚMIECH”- 1 120,00 zł.

Na realizację zadań publicznych w 2013 roku w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji w kwocie 23781,21 zł.

 • UKS Silesia Mikołów -  2 250,00  zł.
 • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym -  3 304,61 zł.
 • Stowarzyszenie „UŚMIECH” - 1 680,00 zł.
 • Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego w Mikołowie - 4 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Pomocna Dłoń - Krystyn i Sympatyków  - 1 700,00 zł.
 • Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie - 1 850,00 zł.
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie - 8 996,60 zł.

 

§11

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,
b) zmiany terminu składania ofert.