Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”

 

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w roku 2015: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”.

§1

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Mikołowa przekaże dotację na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i tradycji”.

§2

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań, których wykonanie będzie się odbywać od dnia zawarcia umowy do nieprzekraczalnego terminu 31.12.2015 r. Wyklucza się możliwość refundacji kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

 

Oferty na realizację zadań w zakresie kultury powinny dotyczyć:

  1. edukacji kulturalnej,
  2. poprawy dostępu do kultury,
  3. organizowania wydarzeń kulturalnych,
  4. działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego,
  5. kultywowania tradycji,
  6. przybliżania kontaktu ze sztuką.

Zadania zgłaszane do konkursu mogą być realizowane w szczególności poprzez:

1. Organizowanie festiwali, przeglądów, prezentacji, wystaw, konkursów, plenerów, warsztatów, seminariów, konferencji naukowych, wydarzeń kulturalnych i artystycznych inicjujących debatę o kulturze, festynów, spektakli, koncertów, akcji i innych działań kulturotwórczych na terenie miasta.

2. Inne działania mające na celu wzbogacenie oferty kulturalnej miasta o charakterze uzupełniającym do zadań realizowanych przez miejskie instytucje kultury w tym:

- realizowanie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych inicjatyw wyzwalających kreatywność

i rozwijających umiejętności artystyczne (prowadzenie zajęć, kółek zainteresowań, warsztatów dla dzieci, młodzieży, osób starszych)

- organizację konkursów tematycznych dla dzieci/młodzieży o zasięgu gminnym,

- upowszechnianie czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego dzieciom 
i młodzieży

- ochronę kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu i tożsamości lokalnej przez promowanie kultury regionalnej oraz miejscowej twórczości,

- działań kulturalnych, artystycznych których celem jest popularyzacja oraz promocja Gminy Mikołów, jej indywidualnych cech oraz walorów,

- inicjatywy służące popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych Gminy Mikołów realizowane w formie przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, działań edukacyjnych służących idei kontynuacji wartości tworzących poczucie tożsamości kulturowej,

- inicjatywy, których celem jest popularyzacja przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych
z wykorzystaniem Internetu, m.in. portali społecznościowych, różnorodnych aplikacji lub innych nowoczesnych technologii,

- przedsięwzięcia artystyczne, kulturalne ożywiające codzienne życie miasta- flashmoby, happeningi.

 

§3

Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie gminne.

§4

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118);

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

§5

Na realizację zadań Burmistrz Mikołowa zamierza przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 82 000,00 zł.

§6

Zasady przyznawania dotacji

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 25). Wzór oferty realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1.

a)      dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

b)      podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie Umowy pomiędzy Gminą Mikołów reprezentowaną przez Burmistrzem Miasta a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem;

c)      umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

d)     dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym;

 

§7

1. Termin złożenia oferty do dnia 15.12.2014 r. do godz. 1530 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie Rynek 16 (pokój 1) 
w zapieczętowanych kopertach opisanych "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów - „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji w 2015 roku”.

2. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wraz z wypełnionym formularzem oferty należy złożyć:

a)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Środki pochodzące 

z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania. Dotacja nie będzie przeznaczona na wydatki niezwiązane z realizacją zadania.

5. Formularz oferty można pobrać w pokoju 1 Urzędu Miasta Mikołów w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze strony internetowej www.bip.mikolow.eu oraz www.fundusze.eu.

 

§8

1. Ocena ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Mikołowa.

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami,  
w zakresie opisanym w ofercie.

4. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i złożone wraz z wymaganymi załącznikami.

5. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a) formalne wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia (Karta oceny formalnej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego),

oraz

b) merytoryczne wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia (Karta oceny merytorycznej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego).

6. Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do dalszej oceny merytorycznej.

7. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie średniej arytmetycznej punktów przyznawanych przez wszystkich członków Komisji w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

8. Decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

9. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie, zaś wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mikolow.eu oraz na stronie internetowej urzędu www.fundusze.mikolow.eu.

10. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

§9

1. Warunkiem zawarcia umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia jest:

a) wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;

b) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności harmonogramu;

c) złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym 

w dniu podpisania umowy.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Wzór sprawozdania z wykonania zadania -Załącznik nr 4.

 

§10

Na realizację zadań publicznych w 2014 roku w dziedzinie kultury udzielono dotacji

w kwocie 81 689,00 zł.

- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie- 6 600,00 zł

- Mikołowskie Towarzystwo Historyczne- 8 689,00 zł

- Stowarzyszenie ANIMA HUMANA- 3 820,00 zł

- Stowarzyszenie NASZ BUJAKÓW- 12 000,00 zł

- Mikołowski Klub Studencki Fraktal- 35 000,00 zł

- Stowarzyszenie „UŚMIECH”- 8 180,00 zł

- Centrum Społecznego Rozwoju- 6 000,00 zł

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Mikołów- 1 400,00 zł

 

Na realizację zadań publicznych w 2013 roku w dziedzinie kultury udzielono dotacji
w kwocie 79 300,00 zł

- Stowarzyszenie UŚMIECH - 4 500,00 zł.

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mikołowie - 3 000,00 zł.

- Centrum Społecznego Rozwoju - 6 050,00 zł.

- Mikołowski Klub Studencki „FRAKTAL” - 40 000,00 zł.

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Mikołów - 1 100,00 zł.

- Federacja Inicjatyw Społecznych - 12 200,00 zł.

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej -
4 900,00 zł.

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej -
3 000,00 zł.

- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie - 4 550,00 zł.

 

§11

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do:

 a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,

 b) zmiany terminu składania ofert.