Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Ratownictwo
i ochrona ludności”

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w roku 2015: „Ratownictwo i ochrona ludności”.

§1

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Mikołowa przekaże dotację na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów: „Ratownictwo i ochrona ludności”.

§2

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań, których wykonanie będzie się odbywać od dnia zawarcia umowy do nieprzekraczalnego terminu 31.12.2015 r. Wyklucza się możliwość refundacji kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

Oferty na realizację zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w szczególności powinny dotyczyć:

  • organizacji obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych 
    z terenu Gminy Mikołów,
  • organizacji akcji i imprez prewencyjnych dla mieszkańców Gminy Mikołów,
  • organizacji konkursów z zakresu ratownictwa i ochrony ludności dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych,
  • organizacja kursu pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia lub zdrowia.

§3

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118);
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c)stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d)spółdzielnie socjalne;
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010, nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

§4

Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie gminne.

§5

Na realizację zadań Burmistrz Mikołowa zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości łącznej 38 000,00 zł.

§6

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 25). Wzór oferty realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1.

 

§7

1. Termin złożenia oferty - do dnia 15.12.2014 r. do godz. 1530 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie Rynek 16 (pokój 1) w zapieczętowanych kopertach opisanych "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów - „Ratownictwo i ochrona ludności  w  2015 roku”.

2. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wraz z wypełnionym formularzem oferty należy złożyć:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Środki pochodzące
z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania. Dotacja nie będzie przeznaczona na wydatki niezwiązane z realizacją zadania.

5. Formularz oferty można pobrać w pokoju 1 Urzędu Miasta Mikołów w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze strony internetowej www.bip.mikolow.eu lub www.mikolow.fundusze.eu 

 

§8

1. Ocena ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Mikołowa.

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami,
w zakresie opisanym w ofercie.

4. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i złożone wraz z wymaganymi załącznikami.

5. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a) formalne wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia (Karta oceny formalnej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego)

oraz

b) merytoryczne wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia (Karta oceny merytorycznej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego)

6. Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do dalszej oceny merytorycznej.

7. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie średniej arytmetycznej punktów przyznawanych przez wszystkich członków Komisji w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

8. Decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

9. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie, zaś wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.mikolow.eu) oraz na stronie internetowej urzędu www.fundusze.mikolow.eu 

10. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

§9

1. Warunkiem zawarcia umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia jest:

a) wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;

b) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności harmonogramu;

c) złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym w dniu podpisania umowy.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z  2011, nr 6 poz. 25). Wzór sprawozdania z wykonania zadania - Załącznik nr 4.

 

§10

Na realizację zadań publicznych w 2014 roku, w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności udzielono dotacji w kwocie 31 496,00 zł

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Miejskiego w Mikołowie- 29 536, 00 zł

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej- 1 960,00 zł

 

Na realizację zadań publicznych w 2013 roku, w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności udzielono dotacji w kwocie 28 000,00 zł

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Miejskiego w Mikołowie - 28 000,00 zł.

 

§11

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,

b) zmiany terminu składania ofert.