Uchwała RIO nr  4200/V/87/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego