Miejsce złożenia dokumentów

       Urząd Miasta Mikołowa

Rynek 16, pok. nr 1, 43-190 Mikołów
tel.: 32 32 48 500
e-mail: um@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organ albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżącego, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy.
Przedmiotem wniosku może być sprawa związana z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
Usługa umożliwia również skierowanie pisma ogólnego drogą elektroniczną w przypadkach, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:   
·   organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy,
·   przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j: Dz. U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

Wymagane dokumenty

Skarga lub wniosek, a także załączniki w formie dokumentów (w przypadku skarg - wskazujące na błędy i zaniedbania).

Opłaty

Brak opłat

Sposób załatwienia sprawy

W przypadku skarg, wniosków - zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.
W pozostałych przypadkach - zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

W przypadku skarg, wniosków - nie dotyczy.

W pozostałych przypadkach - w przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.