Deklaracja podatkowa DN-1 i Informacja podatkowa IN-1 on-line

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację DN-1 lub informację IN-1 na podatek od nieruchomości on-line.


Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Rynek 16, parter, pokój nr 1, 41, 59
tel.: 32 32 48 436, 32 32 48 437, 32 32 48 568, 32 32 48 440, 32 32 48 441, 32 32 48 435, 32 32 48 434
e-mail: podatek@mikolow.eu

Godziny urzędowania 

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa 

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć „ Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych” w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej mają obowiązek w terminie do dnia 31 stycznia złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania „Deklarację na podatek od nieruchomości” na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu  - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

 1. Podatek od nieruchomości płatny jest na podstawie złożonej przez podmioty deklaracji podatkowej, bez wezwania w kasie Urzędu lub na rachunek budżetu miasta w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nadany indywidualnie każdemu podatnikowi lub nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325,
 2. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 3. Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej - do dnia 31 stycznia (I rata) oraz do dnia 15 każdego miesiąca (pozostałe raty), bez wezwania organu podatkowego.
 4. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

  Stawki podatku w 2023 roku
  Stawki podatku w 2022 roku
  Stawki podatku w 2021 roku
  Stawki podatku w 2020 roku
  Stawki podatku w 2019 roku
  Stawki podatku w 2018 roku
  Stawki podatku w 2017 roku 

  Wymagane dokumenty

  1. W przypadku osób fizycznych „Informacja  o nieruchomościach i obiektach budowlanych”.
  2. W przypadku pozostałych podmiotów „Deklaracja na podatek od nieruchomości”.
  3. W przypadku zwolnień wynikających z ustaw lub uchwał Rady Miejskiej Mikołowa:
   - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2
   - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2

  Sposób załatwienia sprawy

  1. W przypadku osób fizycznych:
  • Przyjęcie od podatnika „Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych”.
  • Ustalenie wysokości wymiaru podatku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz zgromadzonego materiału dowodowego.
  • Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości na dany rok decyzją Burmistrza Mikołowa.
  1. W przypadku pozostałych podmiotów:
  • Przyjęcie od podatnika „Deklaracji na podatek od nieruchomości”.
  • Wydanie decyzji określonej wysokość zobowiązania

  Termin załatwienia sprawy

  Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.