Miejsce złożenia dokumentów

Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych
ul. Kolejowa 2, pok. nr 12, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 48
e-mail: referat.lokalowy@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Przyznanie mieszkania komunalnego

 1. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która jest członkiem wspólnoty samorządowej Gminy Mikołów
 2. Najemcą lokalu na czas nieoznaczony może zostać osoba fizyczna, której wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wynosi nie więcej niż 250% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (3.127,20 zł) lub 170% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (2.126,50 zł), obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
 3. Najemcą lokalu socjalnego może zostać osoba fizyczna, której wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wynosi nie więcej niż 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1.250,88 zł) lub 75% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (938,16 zł), obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
 4. Od 1.03.2021 r. kwota najniższej emerytury wynosi 1.250,88 zł.
 5. Ustalając wysokość dochodu, uwzględnia się średnią z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, przed datą złożenia wniosku aktualizacyjnego.
 6. Pojęcie dochodu zdefiniowane jest poprzez art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 7. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobie, która:
 • utraciła mieszkanie w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej bądź katastrofy;
 • opuściła, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą bądź regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną; a wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu złożyła w terminie do 1 roku od uzyskania pełnoletności bądź opuszczenia placówki, pod warunkiem, iż przed umieszczeniem w placówce zamieszkiwała na terenie gminy;
 • mieszka w lokalu znajdującym się w budynku przeznaczonym do rozbiórki, a organ nadzoru budowlanego stwierdził stan zagrożenia życia lub mienia ludzi;
 • doznaje w rodzinie udokumentowanej przemocy;
 • wychowuje w rodzinie co najmniej troje niepełnoletnich dzieci.
 1. Osoba ubiegająca się o najem lokalu na czas nieoznaczony lub najem socjalny lokalu składa wypełniony wniosek w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Mikołów, prowadzącej sprawy lokali mieszkalnych.
 2. Złożone wnioski podlegają weryfikacji pod względem zgodności z kryteriami zawartymi w Uchwale.
 3. Wniosek, który nie spełnia kryteriów zawartych w Uchwale, zostaje przeniesiony do archiwum.
 4. Wnioskodawca jest zobowiązany informować gminę o zmianie adresu do korespondencji oraz o zmianach jego sytuacji życiowej i materialnej, które wpływają na rozpatrywanie wniosku.
 5. Na podstawie zaktualizowanych danych i po pozytywnej weryfikacji wniosków zostaje sporządzona lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu.
 6. Wnioskodawcy, którzy zostali umieszczeni na listach osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu, zobowiązani są do corocznej aktualizacji danych oraz dołączenia zaświadczeń o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego, bez dodatkowego wezwania ze strony gminya. Aktualizację danych przeprowadza się w terminie od 1 sierpnia do 31 października każdego roku.
 7. Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku okaże się, że wnioskodawca nie spełnia kryteriów zawartych w Uchwale, następuje wykreślenie wniosku z listy, a wniosek zostaje przeniesiony do archiwum. Jednocześnie wnioskodawca zostaje powiadomiony o fakcie wykreślenia wniosku z listy.
 8. Aktualizacja wniosków oraz tworzenie list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu podlegają opinii Zespołu ds. opiniowania przydziału lokali mieszkalnych.
 9. Roczne listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu, tworzone na podstawie zaktualizowanych wniosków umieszczonych na liście w poprzednim roku oraz wniosków złożonych w bieżącym roku, są zatwierdzane przez burmistrza w terminie do końca lutego następnego roku, według stanu na dzień 31 grudnia.
 10. Roczne listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu zostają opublikowane na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 11. Umowy najmu lokali na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokali w danym roku są zawierane sukcesywnie w miarę pozyskiwania wolnych mieszkań.
 12. W przypadkach wyjątkowo uzasadnionych względami społecznymi, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. opiniowania przydziału lokali mieszkalnych, burmistrz może oddać lokal w najem osobie spełniającej kryteria określone w Uchwale, przed umieszczeniem jej na liscie osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.
 13. Społeczna kontrola rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali jest realizowana poprzez:
 • podawanie do publicznej wiadomości rocznych list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu;
 • podawanie do publicznej wiadomości rocznych wykazów zawartych umów najmu lokali na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokali.

Podstawa prawna

Uchwała nr XLI/380/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Mikołów.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu, potwierdzają ten fakt odpowiednimi dokumentami.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Rejestracja wniosku.
 2. Weryfikacja wniosku pod względem zgodności z kryteriami zawartymi w Uchwale.
 3. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w Uchwale - pisemna informacja i umieszczenie na rocznej liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu.
 4. W przypadku niespełnienia kryteriów określonych w Uchwale - pisemna informacja o przeniesieniu wniosku do archiwum.
 5. Osobom umieszczonym na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu przedstawiane są propozycje zawarcia umowy najmu, sukcesywnie w miarę pozyskiwania wolnych mieszkań
 6. Coroczną aktualizację danych przeprowadza się w terminie od 1 sierpnia do 31 października każdego roku. 

Sposób przekazania informacji o sprawie

Udzielenie pisemnej informacji o wyniku weryfikacji wniosku pod względem zgodności z kryteriami zawartymi w uchwale.
Publikowanie list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.