Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 14, I piętro, ul. Karola Miarki 15
(budynek Białego Domku)
tel. (32) 324 84 57, 324 84 58
e-mail: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek 730 do 1400

Wydanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Organ gminy,  właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której obywatel polski zamieszkuje, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2 Ustawy o ewidencji ludności, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.
  2. Aktualny tytuł prawny do lokalu (przydział, odpis z księgi wieczystej) - kserokopia + oryginał do wglądu.
  3. Wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonanej eksmisji - kserokopia + oryginał do wglądu.
  4. Potwierdzenie wniesienia opłat:
    • od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł,
    • za wydanie decyzji - 10,00 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA:

Organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 KPA z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.