Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 14, I piętro, ul. Karola Miarki 15
(budynek Białego Domku)
tel. (32) 324 84 57, 324 84 58
e-mail: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu
 

Klienci przyjmowani są w Referacie Spraw Obywatelskich w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 16.30
wtorek - czwartek od 7.30 do 15.00
piątek od 7:30 do 13:30

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców 

Obowiązek meldunkowy polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Wymagane dokumenty:

 • ważny dokument podróży lub inny  inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i    obywatelstwo
 • wypełniony formularz zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 • potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu;
 • pełnomocnictwo udzielone  w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jeżeli zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu dokonuje pełnomocnik). Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł (opłata nie dotyczy małżonka,wstępnych i zstępnych mocodawcy).

Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Wymagane dokumenty:

 • ważny dokument podróży oraz
 • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej;
 • wypełniony formularz zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 • potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu;
 • pełnomocnictwo udzielone  w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jeżeli zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu dokonuje pełnomocnik). Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł (opłata nie dotyczy małżonka,wstępnych i zstępnych mocodawcy).

Cudzoziemiec niewymieniony powyżej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Deklarowany okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

Wymagane dokumenty przy zameldowaniu w miejscu pobytu stałego:

 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo
 • nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo
 • zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 • wypełniony formularz zameldowania w miejscu pobytu stałego;
 • potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu;
 • pełnomocnictwo udzielone  w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( jeżeli zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu dokonuje pełnomocnik). Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł (opłata nie dotyczy małżonka,wstępnych i zstępnych mocodawcy).

Wymagane dokumenty przy zameldowaniu w miejscu pobytu czasowego:

 • przedstawienie wizy,
 • a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 • wypełniony formularz  zgłoszenia zameldowania w miejscu pobytu czasowego;
 •  potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu;
 • pełnomocnictwo udzielone  w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jeżeli zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu dokonuje pełnomocnik).

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego z dnia 13 grudnia 2017 r.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA:

Organ gminy  właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ gminy załatwia sprawę niezwłocznie.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

Formularz zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego;
Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP;
Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP.