Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie
ul. Karola Miarki 15, pokój nr 5
tel. 32 32 48 451, 32 32 48 450, tel/fax 32 22 62 013
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zmianę imienia i nazwiska.
 2. Dokument tożsamości do wglądu.
 3. Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia i nazwiska.
 4. Oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 13 lat).
 5. Oświadczenie ojca/matki dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska dziecka (w przypadku braku takiej zgody – zgoda sądu opiekuńczego na dokonanie zmiany). 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska 
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

Właściwość miejscowa

Wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego. 

Termin załatwienia sprawy

Miesiąc; w sprawach skomplikowanych 2 miesiące. 

Opłaty

37 zł za wydanie decyzji o zmianie imienia/nazwiska.

Sprawy administracyjne

 1. Wydanie decyzji o zmianie imienia/nazwiska.
 2. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
 3. Zmiana imienia/nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, a w przypadku małoletniego dziecka – na wniosek przedstawiciela/i ustawowego.
 4. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
 5. Zwolnienie od opłaty skarbowej za wydanie decyzji o zmianę imienia lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także ich zstępnych i małżonków tych osób.
 6. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.