Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie
ul. Karola Miarki 15, pokój nr 8
tel. 32 32 48 451, fax 32 22 62 013
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

 • obywatel polski,
 • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania,
 • cudzoziemiec, który uzyskał  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy -  wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie imienia i/lub nazwiska - 37 zł.

Płatności można dokonać

 • gotówką lub kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • przelewem na rachunek bankowy:
  Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
  87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty

 • wniosek,
 • dokument tożsamości do wglądu,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka

 • wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego),
 • zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym),
 • w razie braku zgody drugiego rodzica - prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej,
 • w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę,
 • zgoda dziecka, które ukończyło trzynasty rok życia (wyrażona osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym),
 • dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka do wglądu.