Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie
ul. Karola Miarki 15, pokój nr 8
tel. 32 32 48 451, fax 32 22 62 013
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

Rodzice dziecka.

Informacje

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.
Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.
Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.
Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi.
Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
Zmiana imienia (imion) dziecka po upływie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcia oświadczenia - 11 zł.

Płatności można dokonać

  • gotówką lub kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego,
  • przelewem na rachunek bankowy:
    Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który decyzję wydał.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wymagane wnioski i dokumenty

  • dokument tożsamości rodziców dziecka do wglądu,
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.